Liviu Stelian
Romanian Artist
Biography | Liviu Stelian Artist

Biography

Biography

Biografie

Artist Liviu STELIAN was born in Bucharest ,

Romania,where he lives and works until today.

Artistul Liviu STELIAN s-a născut în Bucureşti,

România , unde locuieşte şi lucrează şi astăzi.

Stelian’s interest in art goes back to his school years.

It’s understandable chagrin of Stelian when the

Interesul lui Stelian pentru artă merge înapoi în anii

de şcoală. Este de înţeles mirarea lui Stelian când

professor in the first years

of school – Basarab Spartali – told his pupils
that he teach them a new

language: DRAWING. Encouraged by relatives and

acquaintances, attraction and

practice in the field of art have

lasted and developed throughout

school years and beyond ,when

he attended and graduated

from Institute of Architecture

“Ion Mincu”, Bucharest.

un profesor din primii ani

de şcoală– Basarab Spartali –

le-a spus elevilor săi că îi va

învăţa o nouă limbă: DESENUL. Incurajat de rude şi cunoscuţi,

atracţia şi practica în domeniul

artei au dăinuit şi s-au dezvoltat

pe parcursul şcolii şi mai departe

când a urmat şi absolvit Institutul

de Arhitectură „Ion Mincu” din

Bucureşti.

Within the framework of the architectural preparation
to classes of Emeritus teachers Arch. Louis Staadecker
and Arch. Cezar Lazarescu he attended courses of
drawing and clay moulding under the guidance of
teachers Romano de Simon, Simotta and Georgescu.

Since then he began to understand the power of
imagery to express ideas, actions, emotions and
feelings.

After graduation he practiced architecture design and
fine arts in parallel: painting, drawing, sculpture.His work covers a wide variety of subjects, but he still
remains with a special affection for the representation
of architectural objects.

It can be seen that from the early paintings he was
attracted not only by the houses but also by their
natural surroundings.

The representation in his paintings of the architectural
volumes contributes to a unique dynamic through their
integration in the landscape.
According to his statements, Stelian feels a pleasure as
though he would take the viewer on the arm and would
travel together with him along the same footpaths
enjoying the spectacle of life causing him to retrieve
his feelings and emotional states.

Asked about the diversity of the subjects in his paintings,
Stelian answered:
– Because THEY ARE! Because I AM!

Stelian has testified he feels spiritually closed by
Romanian painters as Stefan Luchian or Alexandru
Ciucurencu, but also by the many others like them.

The artist says that look with admiration to the world
great masters of the past and the present, but:

“ – I can not make abstraction of (what I call) the today
emulation of fineartists in United States of America
for whose listing I’d have a lot of pages.”

AFFILIATIONS:

– Member of the Association of Fine Artists in Bucharest

– Member of the Union of Architects of Romania since 1971

– Member of the Order of Architects of Romania

– included in The WHO’s WHO of personalities in Romania since 2006

În cadrul pregătirii de arhitectură la clasele
profesorilor emeriţi arh. Ludovic Staadecker şi
arh. Cezar Lăzărescu a urmat cursurile de desen
şi modelaj în lut sub îndrumarea profesorilor
Romano de Simon, Simotta şi Georgescu.

Încă de atunci a început să înţeleagă puterea
imaginilor de a exprima idei, acţiuni, emoţii şi
sentimente.

După absolvire a practicat proiectarea de
arhitectură şi artele plastice în paralel: pictura,
desenul, sculptura.Opera sa acoperă o largă varietate de subiecte, dar
rămâne cu o afecţiune deosebită pentru
reprezentarea obiectelor de arhitectură.

Se poate observa că începând de la primele picturi
a fost atras nu numai de case ci şi de împrejurimile
lor naturale.

Reprezentarea în picturile sale a volumelor obiectelor
de arhitectură contribuie la o dinamică aparte prin
integrarea lor în peisaj.

Potrivit declaraţiilor sale , Stelian simte o plăcere ca
şi cum l-ar lua pe privitor de braţ şi ar călători
împreună cu el pe aceleaşi cărări bucurându-se de
spectacolul vieţii făcându-l să regăsească
sentimentele şi stările sale emoţionale.

Întrebat despre diversitatea subiectelor din picturile
sale, Stelian a răspuns :
– Pentru că ELE EXISTĂ ! Pentru că EU EXIST !

Stelian a mărturisit că se simte apropiat sufleteşte de
pictori români ca Ştefan Luchian sau Alexandru
Ciucurencu dar şi de mulţi asemenea lor.

Artistul spune că priveşte cu admiraţie de asemenea
la marii maeştri universali ai trecutului şi prezentului
dar:

“- Nu pot face abstracţie de marea emulaţie a
artiştilor plastici de astăzi din Statele Unite ale
Americii, pentru a căror enumerare mi-ar trebui o
mulţime de pagini.”

AFILIERI:

– membru al Asociaţei Artiştilor Plastici din Bucureşti

– membru al Uniunii Arhitecţilor din România din 1971

– membru al Ordinului Arhitecţilor din România

– inclus în Enciclopedia WHO’S WHO a personalităţilor din România din 2006

Leave a Comment