Liviu Stelian
Romanian Artist
Biography | Liviu Stelian Artist

Biography

Biography

Biografie

Artist Liviu STELIAN was born in Bucharest , Romania,where he lives and works until today.
Artistul Liviu STELIAN s-a născut în Bucureşti, România , unde locuieşte şi lucrează şi astăzi.
Stelian’s interest in art goes back to his school years. It’s understandable chagrin of Stelian when the
Interesul lui Stelian pentru artă merge înapoi în anii de şcoală. Este de înţeles mirarea lui Stelian când
professor in the first years of school – Basarab Spartali – told his pupils that he teach them a new language: DRAWING. Encouraged by relatives and acquaintances, attraction and practice in the field of art have lasted and developed throughout school years and beyond ,when he attended and graduated from Institute of Architecture „Ion Mincu”, Bucharest.
un profesor din primii ani de şcoală– Basarab Spartali – le-a spus elevilor săi că îi va învăţa o nouă limbă: DESENUL. Incurajat de rude şi cunoscuţi, atracţia şi practica în domeniul artei au dăinuit şi s-au dezvoltat pe parcursul şcolii şi mai departe când a urmat şi absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti.
Within the framework of the architectural preparation to classes of Emeritus teachers Arch. Louis Staadecker and Arch. Cezar Lazarescu he attended courses of drawing and clay moulding under the guidance of teachers Romano de Simon, Simotta and Georgescu. Since then he began to understand the power of imagery to express ideas, actions, emotions and feelings. After graduation he practiced architecture design and fine arts in parallel: painting, drawing, sculpture.His work covers a wide variety of subjects, but he still remains with a special affection for the representation of architectural objects. It can be seen that from the early paintings he was attracted not only by the houses but also by their natural surroundings. The representation in his paintings of the architectural volumes contributes to a unique dynamic through their integration in the landscape. According to his statements, Stelian feels a pleasure as though he would take the viewer on the arm and would travel together with him along the same footpaths enjoying the spectacle of life causing him to retrieve his feelings and emotional states. Asked about the diversity of the subjects in his paintings, Stelian answered: – Because THEY ARE! Because I AM! Stelian has testified he feels spiritually closed by Romanian painters as Stefan Luchian or Alexandru Ciucurencu, but also by the many others like them. The artist says that look with admiration to the world great masters of the past and the present, but: “ – I can not make abstraction of (what I call) the today emulation of fineartists in United States of America for whose listing I’d have a lot of pages.” AFFILIATIONS: – Member of the Association of Fine Artists in Bucharest – Member of the Union of Architects of Romania since 1971 – Member of the Order of Architects of Romania – included in The WHO’s WHO of personalities in Romania since 2006
În cadrul pregătirii de arhitectură la clasele profesorilor emeriţi arh. Ludovic Staadecker şi arh. Cezar Lăzărescu a urmat cursurile de desen şi modelaj în lut sub îndrumarea profesorilor Romano de Simon, Simotta şi Georgescu. Încă de atunci a început să înţeleagă puterea imaginilor de a exprima idei, acţiuni, emoţii şi sentimente. După absolvire a practicat proiectarea de arhitectură şi artele plastice în paralel: pictura, desenul, sculptura.Opera sa acoperă o largă varietate de subiecte, dar rămâne cu o afecţiune deosebită pentru reprezentarea obiectelor de arhitectură. Se poate observa că începând de la primele picturi a fost atras nu numai de case ci şi de împrejurimile lor naturale. Reprezentarea în picturile sale a volumelor obiectelor de arhitectură contribuie la o dinamică aparte prin integrarea lor în peisaj. Potrivit declaraţiilor sale , Stelian simte o plăcere ca şi cum l-ar lua pe privitor de braţ şi ar călători împreună cu el pe aceleaşi cărări bucurându-se de spectacolul vieţii făcându-l să regăsească sentimentele şi stările sale emoţionale. Întrebat despre diversitatea subiectelor din picturile sale, Stelian a răspuns : – Pentru că ELE EXISTĂ ! Pentru că EU EXIST ! Stelian a mărturisit că se simte apropiat sufleteşte de pictori români ca Ştefan Luchian sau Alexandru Ciucurencu dar şi de mulţi asemenea lor. Artistul spune că priveşte cu admiraţie de asemenea la marii maeştri universali ai trecutului şi prezentului dar: “- Nu pot face abstracţie de marea emulaţie a artiştilor plastici de astăzi din Statele Unite ale Americii, pentru a căror enumerare mi-ar trebui o mulţime de pagini.” AFILIERI: – membru al Asociaţei Artiştilor Plastici din Bucureşti – membru al Uniunii Arhitecţilor din România din 1971 – membru al Ordinului Arhitecţilor din România – inclus în Enciclopedia WHO’S WHO a personalităţilor din România din 2006

Leave a Comment